RÁMEC A PLATFORMA

Kvalifikační rámec klasifikuje pracovní role v oblasti kyberbezpečnosti, charakterizuje požadované znalosti, dovednosti a schopnosti a bude sloužit jako společný referenční bod pro rozvoj kapacit v oblasti kyberbezpečnosti v České republice. Rámec a platforma je dostupná zde.

Kvalifikační rámec umožní systematický přehled pracovních rolí v oblasti kyberbezpečnosti pro usnadnění orientace na pracovním trhu, podporu rozvoje vhodných vzdělávacích programů a podporu užší spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a subjekty soukromého nebo veřejného sektoru pro rozvoj potřebných expertních kapacit.

Vymezení jednotné terminologie a taxonomie příslušných pracovních rolí, kvalifikačních požadavků a očekávaných kompetencí zajistí fungující dialog mezi jednotlivým stakeholdery. Lepší porozumění skrze jednotící rámec dále přispěje k rozvoji vzdělávání kyberbezpečnostních expertů, kteří budou schopni reagovat na nové trendy a výzvy a zvýší připravenost na dynamickém poli kyberbezpečnosti.

Rámec byl vytvářen v souladu s dostupnými zahraničními zkušenostmi a při zohlednění budoucího rámce rozvíjeného pod iniciativou ENISA. Významnou inspirací při tvorbě rámce byl kvalifikační rámec NICE Framework, vytvořený americkým NIST.

V současné verzi (v1.0) představuje rámec databázi 90 Pracovních rolí řazených pod 37 Oblastí specializace rozdělených do 7 zaštiťujících Kategorií. K těm se ve více než 27 000 vazbách vztahuje přes 1000 Požadavků řazených pod 59 Kompetencí seskupených do 4 Skupin kompetencí. Dále je součástí databáze srovnatelné množství vazeb mezi Pracovními rolemi a více než 1000 Úkoly. Rámec je vytvořen dvojjazyčně, v českém a anglickém jazyce a obsahuje vedle vymezení jednotlivých prvků skrze názvy a body i popisy nadstavbových prvků pro lepší orientaci v obsahu. Pro příklad vizte strukturu pracovních rolí.

 

Významnou přidanou hodnotou oproti existujícím kvalifikačním rámcům je vytvoření a optimalizace rámce za pomoci interaktivní online platformy, která bude veřejně dostupná. Tato platforma poskytne přístup ke kvalifikačnímu rámci ve formě otevřených dat, což umožní maximální využití potenciálu tohoto společného referenčního bodu skrze další nadstavbové aplikace a provázání do jiných datových struktur. Platforma je vyvíjena s cílem umožnit snadné shromáždění zpětné vazby od stakeholderů, což umožní nejen optimalizaci obsahu a skutečné dosažení společné referenční perspektivy, ale i aktualizaci kvalifikačního rámce v reakci na vývoj na poli kyberbezpečnosti a požadavků na zde působící a poptávané experty. Pro přiblížení vizte náhledy platformy a její struktury.

 

Pro vhodné využití rámce a návazností na další aspekty související s kvalifikacemi v kyberbezpečnosti byl zároveň vytvořen a zpracován Akční plán, který je dostupný zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info